Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego z siedzibą w Warszawie w celu:

otrzymywania informacji o działaniach Fundacji podejmowanych samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub organizacjami, w tym w szczególności informacji o publikacjach Fundacji, wydarzeniach organizowanych przez Fundację, wykładach, spotkaniach, wystąpieniach publicznych itp.,

otrzymywania informacji o możliwości wsparcia finansowego lub osobistego działalności Fundacji lub konkretnych przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację w ramach jej działalności statutowej,

otrzymywania informacji o działalności Klubów My Obywatele Unii Europejskiej (Klubów MyObywateleUE) działających w ramach Fundacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego z siedzibą
  w Warszawie, kod pocztowy 00-536 przy Alejach Ujazdowskich pod nr 45, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 713123 (akta rejestrowe Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie), posiadająca NIP 7010797759, określana dalej jako Fundacja.

 2. Fundacja pozyskuje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia określonej w Statucie Fundacji działalności pożytku publicznego. Administrator nie pozyskuje i nie przetwarza danych osobowych, które nie są niezbędne dla jej celów statutowych.
 3. Udostępnienie Fundacji danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację mogą być przez nią udostępnione podmiotom zewnętrznym w przypadkach, gdy taka konieczność wynika
  z powszechnie obowiązujących przepisów, lub wówczas, gdy konieczność taka wynika z celu udostępnienia danych osobowych.

 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację przez okres czasu niezbędny dla realizacji celu, w jakim dane zostały udostępnione.
 6. Fundacja zapewnia środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Fundację w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (RODO) prawo do:

§ uzyskania od administratora informacji o zakresie i celach przetwarzania danych osobowych,

§ uzyskania od administratora informacji o planowanym okresie przechowywania danych,

§ sprostowania danych,

§ żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

§ żądania usunięcia przez administratora danych osobowych w przypadku, gdy dane te nie są niezbędne do celów, dla których były pozyskane i przetwarzane,

§ wniesienia skargi do organu nadzorczego.Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.