Zapisz się na newsletter

Usługa „Newsletter” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom otrzymywanie informacji, związanych z działalnością Spółki Forever Entertainment S.A.

  

Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe. W celu świadczenia usługi „Newsletter” Spółka Forever Entertainment S.A. pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

  

Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma m   ożliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.       

  

Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: "Klauzula Informacyjna"," "Regulamin Newslettera" oraz „Polityka prywatności ”.


Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, dalej: RODO) przekazanych podczas
korzystania z usługi Newsletter i podczas zgłoszenia reklamacji jest Forever Entertainment Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem do KRS:
0000365951, NIP: 5833112205, REGON 221122120, kapitał zakładowy w wysokości 10 880 000 zł, wpłacony
w całości. Dane kontaktowe: tel.: 58 728 23 43, e – mail: support@forever-entertainment.com

Administrator danych przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), RODO, ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z ……) oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Forever Entertainment Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdyni w celu
dostarczenia Newslettera (w tym w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora danych,
przekazywania informacji handlowych środkami komunikacji elektroniczną, używania telefonicznych urządzeń
końcowych dla celów marketingu bezpośredniego), rozpatrywania zgłoszonej reklamacji (w tym w celu
udzielenia informacji o rozstrzygnięciu reklamacji) i realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie przetwarzania danych w celu dostarczania Newsletter,
w tym zgoda na marketing bezpośredni produktów i usług administratora danych, zgoda na przekazywanie
informacji handlowych środkami komunikacji elektroniczną, zgoda na używanie telefonicznych urządzeń
końcowych dla celów marketingu bezpośredniego), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie przetwarzania danych w celu rozpatrzenia zgłoszonej
reklamacji i udzielenia informacji o rozstrzygnięciu reklamacji), prawnie usprawiedliwiony interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych
roszczeń, w tym w przypadku rozpatrzenia reklamacji oraz w celu wykazania legalności operacji przetwarzania
danych osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, niemniej bez ich podania nie
jest możliwa realizacja usługi Newslettera i nie będzie możliwe rozpoznanie reklamacji (w tym powiadomienie
o rozstrzygnięciu reklamacji).


Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub do czasu bezpośredniej rezygnacji z usługi
Newsletter. W zakresie danych osobowych niezbędnych do obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia
wzajemnych roszczeń, takie dane osobowe będą przechowane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Po
cofnięciu zgody lub po złożeniu rezygnacji z usługi Newsletter dane objęte zgodą będą przechowywane przez
okres 5 lat od ostatniego użycia danych w celach marketingowych - w tym zakresie podstawą prawną
przetwarzania przez administratora jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem
administratora jest możliwość wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych.

Udzielający zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy: support@forever-entertainment.com
W celu wypisania się z Newslettera należy kliknąć link, widniejący w stopce każdego Newsletter z
informacją, że możesz się wypisać. Wykonanie tej czynności spowoduje usunięcie adresu
poczty elektronicznej z listy i FE zaprzestanie wysyłania Newsletter.

Odbiorcy danych osobowych, kategorie odbiorców - Dane osobowe mogą być ujawniane przezadministratora
danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie ochrony danych osobowych, podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne obsługi Newsletter
(Freshmail sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków) i podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych
pracowników.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan również prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się
profilowania.


Zarejestruj się:

1)​​​​​​​ Oświadczam, że  dane osobowe w postaci poczty elektronicznej,  podałem/podałam dobrowolnie, a przed wyrażaniem poniższych zgód zapoznałem/zapoznałam się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, : "RODO") (informacja dostępna tutaj), w szczególności zaś z pouczeniem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2) W celu korzystania z usługi "Newsletter", wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci nazwy adresu poczty elektronicznej, przez Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, jako administratora danych, w celu marketingu produktów i usług tej spółki zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

3) W celu korzystania z usługi "Newsletter", wyrażam zgodę na przesyłanie mi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej, na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej, przez Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98 zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.),

4) W celu korzystania z usługi "Newsletter", wyrażam zgodę na używanie przez Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1907 z późn. zm.),​​​​​​​

5) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie na podstawie odpowiedniej umowy moich danych osobowych (adres poczty elektronicznej) podmiotowi współpracującemu z Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni w zakresie obsługi informatycznej usługi Newsletter (Freshmail sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków).​​​​​​​

6) Chce otrzymywać Newsletter i potwierdzam zaznajomienie się z "Regulaminem Newslettera" i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Potwierdzam zaznajomienie się  z Polityką prywatności oraz z Polityką Cookies Spółki​​​​​​​​​​​​​​

7) Oświadczam, że ukończyłem/ukończyłam 16 lat.

 

Dziękujemy

Pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.

Potwierdź swój adres email

Kliknij w link zawarty w wiadomości otrzymanej od nas, aby potwierdzić chęć zapisu na listę mailingową.

Błąd

Nie udało się zapisać na listę

Brak pola email w formularzu do zapisu

Popraw formularz zapisu.

Brak odpowiednich pól dodatkowych

Popraw formularz zapisu.

Już jesteś na tej liście

Twój adres email już znajduje się na naszej liście mailingowej.

Niepoprawny adres email

Podany adres email jest niepoprawny.